Vývoj technologie výroby teplosměnné lamely pro ohřívač vzduchu Lersen ALFA2

Ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci, Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace, oddělení konstrukce strojů.


Za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace.


Realizace od 1.1.2018 do 31.3.2018


Předmětem projektu je vývoj a návrh geometrie tažného a střižného nástroje umožňujících sériovou výrobu teplosměnných lamel ohřívače vzduchu Lersen ALFA2. Vedle technologického a konstrukčního návrhu výrobních nástrojů, které tvoří stěžejní část projektu, se předpokládá i vyřešení dílčí problematiky spojené s výběrem vhodného typu materiálu splňující komplexní požadavky z hlediska dostatečné teplotní odolnosti, bezproblémové lisovatelnosti, svařitelnosti a nízké ceny.


Úvodní design lamely

Redesign lamely


Numerická simulace procesu lisování po změně geometrie výlisku

Při analýze procesu lisování při respektování změny rozměru a tvaru teplosměnné lamely bylo postupováno identicky s MKP výpočtem. Pro oba testované materiály byla zvolena konstantní přidržovací síla 300 kN. Velikost koeficientu tření mezi činnými plochami nástrojů a tvářeným plechem byla zvolena 0,12. S ohledem na výsledky předchozích simulací byl změněn tvar přístřihu plechu tak, aby nedocházelo v rozích k nadměrnému zvlnění plechu.


Výsledek MKP analýzy pro oba testované materiály při změně geometrie a rozměru teplosměnné lamely:


A) Materiál 1.4301

Rozložení tloušťky na výlisku po optimalizaci lamely:


Znázornění kvality lisování pomocí FLC diagramu po tvarové optimalizaci:


Znázornění velikosti odpružení výlisku po tvarové optimalizaci:


B) Materiál 1.4541

Rozložení tloušťky na výlisku po optimalizaci lamely:


Znázornění kvality lisování pomocí FLC diagramu po tvarové optimalizaci:


Znázornění velikosti odpružení výlisku po tvarové optimalizaci:


Tažný nástroj

Na základě výsledků předchozí etapy řešení se provedl konstrukční návrh a
 vypracování 3D modelu tažných nástrojů včetně kompletní výkresové dokumentace
nutné pro strojní výrobu na CNC obráběcích strojích.
 Konstrukce nástroje musí zajistit stabilní tvar a rozměr funkčních obvodových hran 
nutných pro následné spojování teplosměnných lamel do celku výměníku pomocí
 technologie svařování.


Ikona regulace W.png

CENTRÁLNÍ

REGULACE